Sort By :

Cây tài lộc Thạch anh tím M3 (43cm x 30cm) Cây tài lộc Thạch anh tím M3 (43cm x 30cm)
Cây tài lộc Thạch anh tím M3 (43cm x 30cm) Cây tài lộc Thạch anh tím M3 (43cm x 30cm)
Cây tài lộc Thạch anh tím M3 (43cm x 30cm)
2.432.250

Thạch Anh Tím – Năng lượng cho Tư duy và sự Sáng tạo

Nơi phân bổ: Thạch Anh Tím được tìm thấy nhiều nhất tại Brazil, Nga, Sri Lanka, Hy Lạp. Cho đến hiện tại, Brazil vẫn là nước cung cấp Thạch Anh Tím thô lớn nhất trên thế giới.

Ý nghĩa: Trong lịch sử, Thạch Anh Tím từng là loại đá được tôn sùng và ngợi ca nhiều nhất, có giá trị tương đương với Ruby, Emerald và Sapphire.

Thạch Anh Tím hỗ trợ tích cực cho não bộ, giúp giải tỏa căng thẳng, muộn phiền trong cuộc sống. Đây là “viên đá của người làm nghệ thuật”, như Leonardo Da Vinci đã từng khẳng định: “Năng lượng diệu kỳ của Thạch Anh Tím giúp giải phóng con người ta khỏi giới hạn, giải phóng bộ não, kích thích sự sáng tạo và dẫn lối con người đến ánh sáng của chân lý.”

Cây tài lộc Thạch anh tím M9 (44cm x 77cm) Cây tài lộc Thạch anh tím M9 (44cm x 77cm)
Cây tài lộc Thạch anh tím M9 (44cm x 77cm) Cây tài lộc Thạch anh tím M9 (44cm x 77cm)
Cây tài lộc Thạch anh tím M9 (44cm x 77cm)
2.742.750

Thạch Anh Tím – Năng lượng cho Tư duy và sự Sáng tạo

Nơi phân bổ: Thạch Anh Tím được tìm thấy nhiều nhất tại Brazil, Nga, Sri Lanka, Hy Lạp. Cho đến hiện tại, Brazil vẫn là nước cung cấp Thạch Anh Tím thô lớn nhất trên thế giới.

Ý nghĩa: Trong lịch sử, Thạch Anh Tím từng là loại đá được tôn sùng và ngợi ca nhiều nhất, có giá trị tương đương với Ruby, Emerald và Sapphire.

Thạch Anh Tím hỗ trợ tích cực cho não bộ, giúp giải tỏa căng thẳng, muộn phiền trong cuộc sống. Đây là “viên đá của người làm nghệ thuật”, như Leonardo Da Vinci đã từng khẳng định: “Năng lượng diệu kỳ của Thạch Anh Tím giúp giải phóng con người ta khỏi giới hạn, giải phóng bộ não, kích thích sự sáng tạo và dẫn lối con người đến ánh sáng của chân lý.”

Cây tài lộc Thạch anh tím M10 (56cm x 52cm) Cây tài lộc Thạch anh tím M10 (56cm x 52cm)
Cây tài lộc Thạch anh tím M10 (56cm x 52cm) Cây tài lộc Thạch anh tím M10 (56cm x 52cm)
Cây tài lộc Thạch anh tím M10 (56cm x 52cm)
4.036.500

Thạch Anh Tím – Năng lượng cho Tư duy và sự Sáng tạo

Nơi phân bổ: Thạch Anh Tím được tìm thấy nhiều nhất tại Brazil, Nga, Sri Lanka, Hy Lạp. Cho đến hiện tại, Brazil vẫn là nước cung cấp Thạch Anh Tím thô lớn nhất trên thế giới.

Ý nghĩa: Trong lịch sử, Thạch Anh Tím từng là loại đá được tôn sùng và ngợi ca nhiều nhất, có giá trị tương đương với Ruby, Emerald và Sapphire.

Thạch Anh Tím hỗ trợ tích cực cho não bộ, giúp giải tỏa căng thẳng, muộn phiền trong cuộc sống. Đây là “viên đá của người làm nghệ thuật”, như Leonardo Da Vinci đã từng khẳng định: “Năng lượng diệu kỳ của Thạch Anh Tím giúp giải phóng con người ta khỏi giới hạn, giải phóng bộ não, kích thích sự sáng tạo và dẫn lối con người đến ánh sáng của chân lý.”

Cây tài lộc Thạch anh tím M6 (55cm x 40cm) Cây tài lộc Thạch anh tím M6 (55cm x 40cm)
Cây tài lộc Thạch anh tím M6 (55cm x 40cm) Cây tài lộc Thạch anh tím M6 (55cm x 40cm)
Cây tài lộc Thạch anh tím M6 (55cm x 40cm)
3.622.500

Thạch Anh Tím – Năng lượng cho Tư duy và sự Sáng tạo

Nơi phân bổ: Thạch Anh Tím được tìm thấy nhiều nhất tại Brazil, Nga, Sri Lanka, Hy Lạp. Cho đến hiện tại, Brazil vẫn là nước cung cấp Thạch Anh Tím thô lớn nhất trên thế giới.

Ý nghĩa: Trong lịch sử, Thạch Anh Tím từng là loại đá được tôn sùng và ngợi ca nhiều nhất, có giá trị tương đương với Ruby, Emerald và Sapphire.

Thạch Anh Tím hỗ trợ tích cực cho não bộ, giúp giải tỏa căng thẳng, muộn phiền trong cuộc sống. Đây là “viên đá của người làm nghệ thuật”, như Leonardo Da Vinci đã từng khẳng định: “Năng lượng diệu kỳ của Thạch Anh Tím giúp giải phóng con người ta khỏi giới hạn, giải phóng bộ não, kích thích sự sáng tạo và dẫn lối con người đến ánh sáng của chân lý.”

Cây tài lộc Thạch anh tím M7 (50cm x 45cm) Cây tài lộc Thạch anh tím M7 (50cm x 45cm)
Cây tài lộc Thạch anh tím M7 (50cm x 45cm) Cây tài lộc Thạch anh tím M7 (50cm x 45cm)
Cây tài lộc Thạch anh tím M7 (50cm x 45cm)
3.622.500

Thạch Anh Tím – Năng lượng cho Tư duy và sự Sáng tạo

Nơi phân bổ: Thạch Anh Tím được tìm thấy nhiều nhất tại Brazil, Nga, Sri Lanka, Hy Lạp. Cho đến hiện tại, Brazil vẫn là nước cung cấp Thạch Anh Tím thô lớn nhất trên thế giới.

Ý nghĩa: Trong lịch sử, Thạch Anh Tím từng là loại đá được tôn sùng và ngợi ca nhiều nhất, có giá trị tương đương với Ruby, Emerald và Sapphire.

Thạch Anh Tím hỗ trợ tích cực cho não bộ, giúp giải tỏa căng thẳng, muộn phiền trong cuộc sống. Đây là “viên đá của người làm nghệ thuật”, như Leonardo Da Vinci đã từng khẳng định: “Năng lượng diệu kỳ của Thạch Anh Tím giúp giải phóng con người ta khỏi giới hạn, giải phóng bộ não, kích thích sự sáng tạo và dẫn lối con người đến ánh sáng của chân lý.”

Cây tài lộc Thạch anh tím M2 (35cm x 20cm) Cây tài lộc Thạch anh tím M2 (35cm x 20cm)
Cây tài lộc Thạch anh tím M2 (35cm x 20cm) Cây tài lộc Thạch anh tím M2 (35cm x 20cm)
Cây tài lộc Thạch anh tím M2 (35cm x 20cm)
1.035.000

Thạch Anh Tím – Năng lượng cho Tư duy và sự Sáng tạo

Nơi phân bổ: Thạch Anh Tím được tìm thấy nhiều nhất tại Brazil, Nga, Sri Lanka, Hy Lạp. Cho đến hiện tại, Brazil vẫn là nước cung cấp Thạch Anh Tím thô lớn nhất trên thế giới.

Ý nghĩa: Trong lịch sử, Thạch Anh Tím từng là loại đá được tôn sùng và ngợi ca nhiều nhất, có giá trị tương đương với Ruby, Emerald và Sapphire.

Thạch Anh Tím hỗ trợ tích cực cho não bộ, giúp giải tỏa căng thẳng, muộn phiền trong cuộc sống. Đây là “viên đá của người làm nghệ thuật”, như Leonardo Da Vinci đã từng khẳng định: “Năng lượng diệu kỳ của Thạch Anh Tím giúp giải phóng con người ta khỏi giới hạn, giải phóng bộ não, kích thích sự sáng tạo và dẫn lối con người đến ánh sáng của chân lý.”

Cây tài lộc Thạch anh tím M4 (38cm x 30cm) Cây tài lộc Thạch anh tím M4 (38cm x 30cm)
Cây tài lộc Thạch anh tím M4 (38cm x 30cm) Cây tài lộc Thạch anh tím M4 (38cm x 30cm)
Cây tài lộc Thạch anh tím M4 (38cm x 30cm)
1.966.500

Thạch Anh Tím – Năng lượng cho Tư duy và sự Sáng tạo

Nơi phân bổ: Thạch Anh Tím được tìm thấy nhiều nhất tại Brazil, Nga, Sri Lanka, Hy Lạp. Cho đến hiện tại, Brazil vẫn là nước cung cấp Thạch Anh Tím thô lớn nhất trên thế giới.

Ý nghĩa: Trong lịch sử, Thạch Anh Tím từng là loại đá được tôn sùng và ngợi ca nhiều nhất, có giá trị tương đương với Ruby, Emerald và Sapphire.

Thạch Anh Tím hỗ trợ tích cực cho não bộ, giúp giải tỏa căng thẳng, muộn phiền trong cuộc sống. Đây là “viên đá của người làm nghệ thuật”, như Leonardo Da Vinci đã từng khẳng định: “Năng lượng diệu kỳ của Thạch Anh Tím giúp giải phóng con người ta khỏi giới hạn, giải phóng bộ não, kích thích sự sáng tạo và dẫn lối con người đến ánh sáng của chân lý.”

Cây tài lộc Thạch anh tím M13 (36cm x 45cm) Cây tài lộc Thạch anh tím M13 (36cm x 45cm)
Cây tài lộc Thạch anh tím M13 (36cm x 45cm) Cây tài lộc Thạch anh tím M13 (36cm x 45cm)
Cây tài lộc Thạch anh tím M13 (36cm x 45cm)
2.380.500

Thạch Anh Tím – Năng lượng cho Tư duy và sự Sáng tạo

Nơi phân bổ: Thạch Anh Tím được tìm thấy nhiều nhất tại Brazil, Nga, Sri Lanka, Hy Lạp. Cho đến hiện tại, Brazil vẫn là nước cung cấp Thạch Anh Tím thô lớn nhất trên thế giới.

Ý nghĩa: Trong lịch sử, Thạch Anh Tím từng là loại đá được tôn sùng và ngợi ca nhiều nhất, có giá trị tương đương với Ruby, Emerald và Sapphire.

Thạch Anh Tím hỗ trợ tích cực cho não bộ, giúp giải tỏa căng thẳng, muộn phiền trong cuộc sống. Đây là “viên đá của người làm nghệ thuật”, như Leonardo Da Vinci đã từng khẳng định: “Năng lượng diệu kỳ của Thạch Anh Tím giúp giải phóng con người ta khỏi giới hạn, giải phóng bộ não, kích thích sự sáng tạo và dẫn lối con người đến ánh sáng của chân lý.”

Cây tài lộc Thạch anh tím M1 (30cm x 23cm) Cây tài lộc Thạch anh tím M1 (30cm x 23cm)
Cây tài lộc Thạch anh tím M1 (30cm x 23cm) Cây tài lộc Thạch anh tím M1 (30cm x 23cm)
Cây tài lộc Thạch anh tím M1 (30cm x 23cm)
1.345.500

Thạch Anh Tím – Năng lượng cho Tư duy và sự Sáng tạo

Nơi phân bổ: Thạch Anh Tím được tìm thấy nhiều nhất tại Brazil, Nga, Sri Lanka, Hy Lạp. Cho đến hiện tại, Brazil vẫn là nước cung cấp Thạch Anh Tím thô lớn nhất trên thế giới.

Ý nghĩa: Trong lịch sử, Thạch Anh Tím từng là loại đá được tôn sùng và ngợi ca nhiều nhất, có giá trị tương đương với Ruby, Emerald và Sapphire.

Thạch Anh Tím hỗ trợ tích cực cho não bộ, giúp giải tỏa căng thẳng, muộn phiền trong cuộc sống. Đây là “viên đá của người làm nghệ thuật”, như Leonardo Da Vinci đã từng khẳng định: “Năng lượng diệu kỳ của Thạch Anh Tím giúp giải phóng con người ta khỏi giới hạn, giải phóng bộ não, kích thích sự sáng tạo và dẫn lối con người đến ánh sáng của chân lý.”

Cây tài lộc Thạch anh tím M15 (46cm x 46cm) Cây tài lộc Thạch anh tím M15 (46cm x 46cm)
Cây tài lộc Thạch anh tím M15 (46cm x 46cm) Cây tài lộc Thạch anh tím M15 (46cm x 46cm)
Cây tài lộc Thạch anh tím M15 (46cm x 46cm)
2.794.500

Thạch Anh Tím – Năng lượng cho Tư duy và sự Sáng tạo

Nơi phân bổ: Thạch Anh Tím được tìm thấy nhiều nhất tại Brazil, Nga, Sri Lanka, Hy Lạp. Cho đến hiện tại, Brazil vẫn là nước cung cấp Thạch Anh Tím thô lớn nhất trên thế giới.

Ý nghĩa: Trong lịch sử, Thạch Anh Tím từng là loại đá được tôn sùng và ngợi ca nhiều nhất, có giá trị tương đương với Ruby, Emerald và Sapphire.

Thạch Anh Tím hỗ trợ tích cực cho não bộ, giúp giải tỏa căng thẳng, muộn phiền trong cuộc sống. Đây là “viên đá của người làm nghệ thuật”, như Leonardo Da Vinci đã từng khẳng định: “Năng lượng diệu kỳ của Thạch Anh Tím giúp giải phóng con người ta khỏi giới hạn, giải phóng bộ não, kích thích sự sáng tạo và dẫn lối con người đến ánh sáng của chân lý.”

Cây tài lộc Thạch anh tím M8 (25cm x 40cm) Cây tài lộc Thạch anh tím M8 (25cm x 40cm)
Cây tài lộc Thạch anh tím M8 (25cm x 40cm) Cây tài lộc Thạch anh tím M8 (25cm x 40cm)
Cây tài lộc Thạch anh tím M8 (25cm x 40cm)
1.966.500

Thạch Anh Tím – Năng lượng cho Tư duy và sự Sáng tạo

Nơi phân bổ: Thạch Anh Tím được tìm thấy nhiều nhất tại Brazil, Nga, Sri Lanka, Hy Lạp. Cho đến hiện tại, Brazil vẫn là nước cung cấp Thạch Anh Tím thô lớn nhất trên thế giới.

Ý nghĩa: Trong lịch sử, Thạch Anh Tím từng là loại đá được tôn sùng và ngợi ca nhiều nhất, có giá trị tương đương với Ruby, Emerald và Sapphire.

Thạch Anh Tím hỗ trợ tích cực cho não bộ, giúp giải tỏa căng thẳng, muộn phiền trong cuộc sống. Đây là “viên đá của người làm nghệ thuật”, như Leonardo Da Vinci đã từng khẳng định: “Năng lượng diệu kỳ của Thạch Anh Tím giúp giải phóng con người ta khỏi giới hạn, giải phóng bộ não, kích thích sự sáng tạo và dẫn lối con người đến ánh sáng của chân lý.”

Cây tài lộc Thạch anh Vàng M12 (38cm x 40cm) Cây tài lộc Thạch anh Vàng M12 (38cm x 40cm)
Cây tài lộc Thạch anh Vàng M12 (38cm x 40cm)
3.415.000

Thạch Anh Vàng – Năng lượng cho Tư duy và sự Sáng tạo

Nơi phân bổ: Thạch Anh Vàng được tìm thấy nhiều nhất tại Brazil, Nga, Sri Lanka, Hy Lạp. Cho đến hiện tại, Brazil vẫn là nước cung cấp Thạch Anh Vàng thô lớn nhất trên thế giới.

Ý nghĩa: Trong lịch sử, Thạch Anh Vàng từng là loại đá được tôn sùng và ngợi ca nhiều nhất, có giá trị tương đương với Ruby, Emerald và Sapphire.

Thạch Anh Vàng hỗ trợ tích cực cho não bộ, giúp giải tỏa căng thẳng, muộn phiền trong cuộc sống. Đây là “viên đá của người làm nghệ thuật”, như Leonardo Da Vinci đã từng khẳng định: “Năng lượng diệu kỳ của Thạch Anh Vàng giúp giải phóng con người ta khỏi giới hạn, giải phóng bộ não, kích thích sự sáng tạo và dẫn lối con người đến ánh sáng của chân lý.”

Cây tài lộc Thạch anh Vàng M5 (55cm x 40cm) Cây tài lộc Thạch anh Vàng M5 (55cm x 40cm)
Cây tài lộc Thạch anh Vàng M5 (55cm x 40cm) Cây tài lộc Thạch anh Vàng M5 (55cm x 40cm)
Cây tài lộc Thạch anh Vàng M5 (55cm x 40cm)
4.554.000

Thạch Anh Vàng – Năng lượng cho Tư duy và sự Sáng tạo

Nơi phân bổ: Thạch Anh Vàng được tìm thấy nhiều nhất tại Brazil, Nga, Sri Lanka, Hy Lạp. Cho đến hiện tại, Brazil vẫn là nước cung cấp Thạch Anh Vàng thô lớn nhất trên thế giới.

Ý nghĩa: Trong lịch sử, Thạch Anh Vàng từng là loại đá được tôn sùng và ngợi ca nhiều nhất, có giá trị tương đương với Ruby, Emerald và Sapphire.

Thạch Anh Vàng hỗ trợ tích cực cho não bộ, giúp giải tỏa căng thẳng, muộn phiền trong cuộc sống. Đây là “viên đá của người làm nghệ thuật”, như Leonardo Da Vinci đã từng khẳng định: “Năng lượng diệu kỳ của Thạch Anh Vàng giúp giải phóng con người ta khỏi giới hạn, giải phóng bộ não, kích thích sự sáng tạo và dẫn lối con người đến ánh sáng của chân lý.”

Cây tài lộc Peridot M1 Cây tài lộc Peridot M1
Cây tài lộc Peridot M1 Cây tài lộc Peridot M1
Cây tài lộc Peridot M1
19.800.000

Phân bố: Myanmar, Mỹ, Trung Quốc…

Ý nghĩa: Được mệnh danh là “Ngọc lục bảo chiều tà”, Peridot với sắc xanh lục đặc trưng mang đến cảm giác an toàn, xua tan nỗi sợ hãi trong đêm tối, kiềm chế những cơn giận dữ và đem lại sự ôn hòa, hạnh phúc mỹ mãn. Peridot tẩy sạch những đố kị, tham lam trong mỗi con người, hướng tới cuộc sống tươi sáng, vị tha, tràn ngập niềm vui.

  • sub-total $300.00
  • Eco Tax (-2.00) $10.00
  • VAT (20%) $60.00
  • total $370.00